Algemeen Reglement

Algemeen

 1. Stichting Kunstwark in ‘t Park, hierna te noemen de stichting, behoudt zich het recht
  voor, desnoods zonder opgaaf van reden, een aanvraag tot deelneming aan het
  evenement af te wijzen.
 2. Inschrijving geldt alleen voor de aangemelde kunstvormen. Per kunstenaar zijn maximaal 2 kramen beschikbaar. Na bevestiging van de stichting is de deelnemer betaling plichtig.
 3. De merknaam en/of het logo van het evenement mag niet zonder schriftelijke
  toestemming van de stichting voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 4. De aan de deelnemer toegewezen plaats staat niet ter discussie.
 5. De stichting behoudt zich het recht voor het evenement, bij eventuele onvoldoende
  deelname en/of onvoorziene omstandigheden, af te gelasten.

  Gebruik kraam
 6. Alle elektrische installaties c.q. aansluitingen dienen te voldoen aan de plaatselijk
  geldende normen en voorschriften. Instructies hierover dienen strikt te worden
  opgevolgd.
 7. Tijdens de openingstijden voor het publiek mogen geen opbouw- danwel
  afbouwwerkzaamheden plaatsvinden. De deelnemer is verplicht zijn kraam te
  bemensen en te zorgen voor een aantrekkelijk ingerichte kraam.
 8. Om de eigen kraam te bereiken dient men de aanwijzingen van de verkeersregelaars
  en de organisatie strikt te volgen. Na het lossen van de auto dient de auto elders, op
  de door de verkeersregelaars aangewezen plaatsen, te worden geparkeerd. Er
  mogen geen auto’s naast de kraam worden geparkeerd.
 9. Aan het einde van het evenement zal de deelnemer de ter beschikking gestelde
  materialen in ongeschonden staat achterlaten. Herstel in geval van slechte staat zal
  geschieden door, of op last van de organisatie voor rekening van de deelnemer. Dit
  geldt ook voor het beschadigen van het terrein.
 10. De deelnemer is verplicht de kraam tijdens het evenement schoon te houden en na
  afloop schoon achter te laten. Dit geldt ook voor zwerfvuil rondom de kraam.
 11. Het is de deelnemer niet toegestaan de toegewezen kraam aan derden ter
  beschikking te stellen of te verhuren.
 12. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht
  weer. Achterzeilen kunnen bij aanmelding worden besteld. Het is niet toegestaan zelf
  meegebracht zeilen te gebruiken.
 13. Parasols en andere attributen, die vanwege veranderende weersomstandigheden
  een gevaar kunnen opleveren voor het publiek, dienen op aanwijzingen van de
  stichting en/of de EHBO-ers terstond te worden verwijderd.
 14. Verkoop van dranken en etenswaren is exclusief voorbehouden aan het Jannes van
  der Sleedenhuis en diens partners.

  Aansprakelijkheid
 15. De deelnemer/bezoeker kan de stichting nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk
  stellen voor de door de deelnemer/bezoeker zelf en/of derden geleden schade.
  Goederen van de deelnemer of van derden bevinden zich voor risico van de
  deelnemer op het terrein.
 16. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Dit
  geldt ook voor schade of letsel van deelnemers en bezoekers tenzij er sprake is van
  aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de stichting. De deelnemer
  neemt op eigen risico deel aan het evenement.
 17. De stichting onthoudt zich van aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen letsel.
 18. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door
  slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 19. De stichting is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg
  van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden,
  stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 20. Indien een deelnemer zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, vervalt het betaalde
  bedrag aan de stichting. De afzegging dient schriftelijk te worden gemeld.
 21. De aanvrager kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een
  aanvraag tot deelneming is alleen geaccepteerd indien deze door de stichting
  schriftelijk is bevestigd en aan de betalingsverplichting voorafgaand aan het
  evenement is voldaan.
 22. De stichting is gerechtigd om deelnemers, die het Algemeen Reglement overtreden
  of op andere wijze overlast bezorgen, te verwijderen van het terrein.

  Overig
 23. De stichting bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het evenement.
 24. Tijdens het evenement wordt door de stichting en uitgenodigde pers gefotografeerd.
  Heeft u hier bezwaar tegen, dan dient u dit van tevoren aan te geven bij de stichting.
 25. In geval van calamiteiten dient men de aanwijzingen van de stichting strikt op te
  volgen.
 26. In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet of als het Reglement onduidelijk is,
  beslist de stichting.