Algemeen Reglement

d.d. april 2016

Algemeen

 1. Kunstwark in ‘t Park, hierna te noemen de stichting, behoudt zich het recht voor, desnoods, zonder opgaaf van reden, een aanvraag tot deelneming aan het evenement af te wijzen.
 2. Inschrijving geldt alleen voor de aangemelde kunstvormen. Na bevestiging van de stichting is de deelnemer betaling plichtig.
 3. De merknaam en/of het logo van het evenement mag niet zonder schriftelijke toestemming van de stichting voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 4. De aan de deelnemer toegewezen plaats staat niet ter discussie.
 5. De stichting behoudt zich het recht voor het evenement, bij eventuele onvoldoende deelname en/of onvoorziene omstandigheden, af te gelasten.

Gebruik kraam

 1. Alle elektrische installaties c.q. aansluitingen dienen te voldoen aan de plaatselijk geldende normen en voorschriften. Instructies hierover dienen strikt te worden opgevolgd.
 2. Tijdens de openingstijden voor het publiek mogen geen opbouw- danwel afbouwwerkzaamheden plaatsvinden. De deelnemer is verplicht zijn kraam te bemensen.
 3. Om de eigen kraam te bereiken dient men de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie strikt te volgen. Na het lossen van de auto dient de auto, elders op de door de verkeersregelaars aangewezen plaatsen te worden geparkeerd. Er mogen geen auto’s naast de kraam worden geparkeerd.
 4. Aan het einde van het evenement zal de deelnemer de ter beschikking gestelde materialen in ongeschonden staat achterlaten. Herstel in geval van slechte staat zal geschieden door, of op last van de organisatie voor rekening van de deelnemer. Dit geldt ook voor het beschadigen van het terrein.
 5. De deelnemer is verplicht de kraam tijdens het evenement schoon te houden en na afloop schoon achter te laten. Dit geldt ook voor zwerfvuil rondom de kraam.
 6. Het is de deelnemer niet toegestaan de toegewezen kraam aan derden ter beschikking te stellen of te verhuren.
 7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
 8. Parasols en andere attributen, die vanwege veranderende weersomstandigheden een gevaar kunnen opleveren voor het publiek, dienen op aanwijzingen van de organisatie en/of de EHBO-ers terstond te worden verwijderd.
 9. Verkoop van (zwak alcoholische) dranken en etenswaren is exclusief voorbehouden aan het Jannes van der Sleedenhuis en diens partners.

Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer kan de stichting nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk stellen voor de door de deelnemer zelf en/of derden geleden schade. Goederen van de deelnemer of van derden bevinden zich voor risico van de deelnemer op het terrein.
 2. Indien een deelnemer zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, vervalt het betaalde bedrag aan de stichting. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.
 3. De aanvrager kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een aanvraag tot deelneming is alleen geaccepteerd indien deze door de stichting schriftelijk is bevestigd en aan de betalingsverplichting voorafgaand aan het evenement is voldaan.
 4. De stichting is gerechtigd om deelnemers, die het Algemeen Reglement overtreden of op andere wijze overlast bezorgen, te verwijderen van het terrein.

Overig

 1. De stichting bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het evenement.
 2. De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Dit geldt ook voor schade of letsel van deelnemers en bezoekers tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de stichting. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement.
 3. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 4. De stichting is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 5. Tijdens het evenement wordt door de stichting en uitgenodigde pers gefotografeerd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan dient u dit van tevoren aan te geven bij de stichting.
 6. In geval van calamiteiten dient met de aanwijzingen van de stichting strikt op te volgen.
 7. In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet of als het Reglement onduidelijk is, beslist de stichting.